Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Gebruikersreglement Bibliotheek Hasselt Limburg

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK HASSELT LIMBURG

Reglement vanaf 1 januari 2018

De bibliotheek neemt een belangrijke rol op in een democratische samenleving. Het is een centrale ontmoetingsplaats waar mensen toegang krijgen tot een gedrukt en digitaal aanbod aan informatie en literatuur in de vorm van boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en kranten, het internet en nog zo veel meer. Het principe van gratis materialen lenen en ze na gebruik terug te brengen, zodat anderen ook van deze materialen gebruik kunnen maken, maakt van de bibliotheek één van de meest bekende vormen van deeleconomie. Er is een lage drempel voor het tarief lidmaatschap en bijbehorende dienstverlening, er is een hogere drempel voor de tarieven ‘telaatgeld’ of beschadiging/verlies materialen.

Artikel 1 - Samenwerkingsverband Bibliotheken in Limburg

Bibliotheek Hasselt Limburg  participeert aan een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken: Bibliotheken in Limburg. Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op www.hasselt.be/bibliotheek.

Artikel 2 - Gebruikersreglement

Dit reglement is van toepassing in de Bibliotheek Hasselt Limburg, afkorting BHL, die de volgende vestigingen omvat:

- vestiging Dusart, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt;

- vestiging Kuringen, Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Hasselt-Kuringen.

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van Hasselt vastgesteld in een stedelijk retributiereglement. Dat maakt integraal deel uit van dit gebruikersreglement, en wordt toegevoegd als bijlage.

Ook de bijlage met de sluitingsdagen en openingstijden van de Bibliotheek Hasselt Limburg is een onderdeel van dit gebruikersreglement.

Artikel 3 - Toegankelijkheid

De Bibliotheek Hasselt Limburg is vrij toegankelijk. Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene.

De aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

Voor het raadplegen van archieven, magazijn en bijzondere collecties, is een lidkaart en/of toezicht van het bibliotheekpersoneel vereist.

Alleen wie 15 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan op de volledige dienstverlening rekenen.

Artikel 4 - Lidmaatschap en dienstverlening

Een lidmaatschap verkrijgt men op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning, en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn lidkaart. De lidkaart mag niet door andere personen worden gebruikt.

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee en verlies of diefstal meldt hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik te vermijden, wordt de lidkaart onmiddellijk geblokkeerd.

Bij verlies van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik.

Het lidmaatschap geeft recht op het reserveren en lenen van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, microfilmlezer, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld.

In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van elke vestiging van de Bibliotheek Hasselt Limburg volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Tarieven lidmaatschap en comfortdiensten: zie Retributiereglement artikel 3

Artikel 5 - Aantal te lenen materialen

In de Bibliotheek Hasselt Limburg gelden de volgende aantallen te lenen materialen:

Kinderen (tot 12 jaar)

 • 40 materialen in totaal, maximaal 20 materialen per materiaalsoort.
 • Uitzonderingen: 5 informatieve materialen in de volwassenafdeling, 2 ‘TOP 10’ exemplaren (vestiging Dusart), 5 vertelplaten, 5 games (vestiging Kuringen).

Jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen

 • 40 exemplaren in totaal, maximaal 20 materialen per materiaalsoort.
 • Uitzonderingen: 2 ‘TOP 10’ exemplaren (vestiging Dusart), 5 vertelplaten, 5 tijdschriften (vestiging Dusart), 5 games (vestiging Kuringen), 1 e-reader per adres (vanaf 18 jaar, vestiging Kuringen).

Deze aantallen kunnen aangepast worden in functie van het collectieaanbod, bij speciale acties, of voor bepaalde doelgroepen.

Bepaalde materialen mogen niet uitgeleend worden, o.m. encyclopedieën, kranten, kostbare materialen, e.a.

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet de materialen controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten.

Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De materialen mogen niet verder, aan derden, worden uitgeleend.

De Bibliotheek Hasselt Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende audiovisuele materialen en e-readers.

Artikel 7 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

Artikel 8 - Verlies, beschadiging

Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie Retributiereglement artikel 3.

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen

De leentermijn bedraagt 3 weken (21 dagen).

Verlengen – in de bibliotheek, telefonisch of via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ – kan 2 keer voor een periode van 3 weken, met een maximum van 9 weken (63 dagen), voor zover de materialen niet gereserveerd zijn.

Telefonisch verlengen kan alleen tijdens de openingsuren.

De lener neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen.

In de Bibliotheek Hasselt Limburg kan de leentermijn afwijken van de leentermijn van 21 dagen: in functie van speciale collecties (‘’TOP 10’, toneelscripts,…), acties, diensten en doelgroepen. Ook de verlengtermijn kan in specifieke situaties, voor bepaalde doelgroepen, of bij acties, afwijken.

Artikel 10 - Overschrijden leentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve kosten. Het ‘telaatgeld’ gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend.

Indien een lener na de vierde aanmaning nog geen gevolg geeft aan de oproep, kan hij geen materialen meer lenen in de Bibliotheek Hasselt Limburg totdat hij al de kosten heeft betaald. De materialen of schulden kunnen teruggevorderd worden via gerechtelijke weg.

Tarieven ‘telaatgeld’ en aanmaningskosten: zie Retributiereglement artikel 3

Artikel 11 - Reserveren

Alleen materialen die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren in elke vestiging van de Bibliotheek Hasselt Limburg.

Tarieven reservering: zie Retributiereglement artikel 3

Artikel 12 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Materialen uit andere bibliotheken kan de lener aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Tarieven IBL: zie Retributiereglement artikel 3

Artikel 13 - Overlast

De bibliotheekgebruiker houdt zich aan volgende richtlijnen:

 • de sfeer in de bibliotheek wordt niet verstoord;
 • de bibliotheekcollecties- en faciliteiten worden met respect behandeld;
 • de privésfeer van de andere bezoekers wordt niet verstoord;
 • telefoneren is enkel toegelaten in bepaalde aangeduide ruimtes;
 • eten en roken zijn niet toegelaten;
 • drinken is toegelaten in bepaalde aangeduide ruimtes;
 • dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden;
 • kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het hele bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen.

Bij het niet naleven van de bovenstaande richtlijnen, krijgt de bibliotheekgebruiker eerst een verwittiging van een bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast, wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast, kan de bibliotheekgebruiker voor langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden: zie artikel 17.

Artikel 14 - Orde

De bibliotheekgebruiker wordt aangeraden om tassen, boekentassen, jassen, paraplu’s, e.d. in vestiairekastjes op te bergen, of op een daartoe bestemde plaats.

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke sleutel of code  en voor het leegmaken van zijn vestiairekastje na het bibliotheekbezoek.

Achtergelaten spullen worden maximaal 3 maanden bewaard en kunnen enkel tijdens de openingsuren worden afgehaald.

Artikel 15 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke spullen

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke spullen van de bibliotheekgebruikers.

Artikel 16 - Openingstijden en sluitingsdagen

Openingstijden en sluitingsdagen: zie in bijlage. Deze kunnen ook geraadpleegd worden op www.hasselt.be/bibliotheek.

De openingstijden en sluitingsdagen van de Bibliotheek Hasselt Limburg worden vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Hasselt. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd.

Artikel 17 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing.

De bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente.

De gebruiker kan deze gegevens inkijken en verbeteren.

De bibliotheekgebruiker kan zelf zijn leenhistoriek bewaren in de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’, indien hij dit wenst.

Door akkoord te gaan met het gebruikersreglement ontvangt de bibliotheekgebruiker automatisch nieuwsbrieven van de bibliotheek. Hiervoor kan hij zich ook altijd uitschrijven.

De bibliotheken binnen het samenwerkingsverband  Bibliotheken in Limburg delen de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker behoren niet mee aan derden zonder diens toestemming.

De individuele leengegevens worden slechts bewaard voor de periode dat de materialen zijn uitgeleend, of zolang dat de bibliotheekgebruiker nog een openstaand bedrag heeft in één van de bibliotheken van dit samenwerkingsverband.

Artikel 18 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving.

Het reglement is steeds raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de verantwoordelijke van de bibliotheek het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek.

De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij een adviesorgaan van de Stad Hasselt. In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van kracht.

Artikel 19 - Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Vastgesteld door de gemeenteraad van de Stad Hasselt op 19 december 2017.

Bijlage:  Retributiereglement Bibliotheek Hasselt Limburg

Artikel 1

Vanaf 1 januari 2018 wordt er een retributie geheven voor de Bibliotheek Hasselt Limburg.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de lidkaart. Wanneer de lidkaart staat op naam van een minderjarige is de retributie verschuldigd door de ouder of voogd.

Artikel 3

De retributie bedraagt :

 • - voor het lidmaatschap:
 • jaarlijks lidgeld:
 • personen jonger dan 18 jaar: geen bijdrage.
 • personen vanaf 18 jaar: 5,00 euro
 • nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: 2,50 euro
 • Het lenen van materialen, van welke aard ook, is gratis
 • - voor volgende diensten :
 • reserveren van materialen:
 • ter plaatse, telefonisch of via Mijn Bibliotheek: 1,50 euro per materiaal.
 • de verzendingskosten voor een verwittigingsbrief zijn inbegrepen.
 • lenen bij andere bibliotheken:
 • bij een andere Belgische openbare bibliotheek: 3,00 euro
 • bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8,00 euro
 • kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal: 3,00 euro
 • bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën): prijs aangerekend door de uitlenende instelling én de interne administratiekosten.
 • fotokopiëren en printen:
 • zwart-wit A4: 0,20 euro
 • zwart-wit A3: 0,30 euro
 • kleur A4: 0,80 euro
 • kleur A3: 1,50 euro
 • raadpleging internet: gratis.
 • - voor het laattijdig terugbrengen van materialen :
 • 0,10 euro per materiaal per dag
 • voor het versturen van een aanmaning (brief of e-mail): 1,50 euro
 • voor het versturen van een aangetekende aanmaningsbrief: 8,00 euro

Het ‘telaatgeld’ wordt aangerekend vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn.

 • - bij beschadiging:
  • bij zware beschadiging wordt 50% van de reële kostprijs aangerekend.
  • de materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek.
 • - bij verlies:
  • in geval van verlies van jeugd- of jongerenmaterialen wordt 100% van de reële aankoopprijs aangerekend.
  • in geval van verlies van materialen uit de collectie volwassenen wordt 125% van de reële aankoopprijs aangerekend.

Bovenstaande tarieven zijn cumuleerbaar.

Indien de reële aankoopprijs niet meer achterhaald kan worden, worden er standaardprijzen aangerekend:

 • volwassenen fictiematerialen: 18,00 euro
 • volwassenen non-fictiematerialen: 25,00 euro
 • volwassenen audiovisuele materialen: 18,00 euro
 • jeugd- en jongerenmaterialen: 15,00 euro
 • games: 35,00 euro

In geval van verlies van een bijlage (vb. kaart van een reisgids, begeleidend boekje bij een cd, liedjestekst bij een cd,…) worden er standaardprijzen aangerekend.

Wanneer door verlies van een bijlage het materiaal niet meer bruikbaar is, gelden de afspraken voor vergoeding zoals hierboven beschreven.

 • kaart van een reisgids: 2,50 euro
 • cover van een cd/dvd: 2,50 euro
 • liedjestekst van een cd/dvd: 5,00 euro
 • begeleidend boekje bij een cd/dvd: 2,50 euro
 • patronen: 2,50 euro
 • 3d-bril bij een dvd: 2,50 euro

Bijlage: openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Hasselt Limburg

De Bibliotheek Hasselt Limburg is gesloten op de volgende dagen:

 • - wettelijke feestdagen: 1 januari (nieuwjaarsdag), Pasen en paasmaandag, O.L.H.-Hemelvaart, Pinksteren, pinkstermaandag, 1 mei (Feest van de Arbeid), 21 juli (Nationale Feestdag), 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand), 25 december (Kerstmis)
 • - 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • - 24 december
 • - 31 december.

Daarnaast kunnen in functie van lokale of stedelijke evenementen of feestdagen, teambuilding of vorming, vakantieperiodes en/of brugdagen, extra sluitingsdagen en/of aangepaste openingstijden worden ingevoerd.

De vestigingen van de Bibliotheek Hasselt Limburg hanteren volgende openingsuren:

 • - vestiging Dusart:
 • van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 u.
 • zaterdag van 10.00 tot 17.00 u.
 • tijdens de zomermaanden juli en augustus:
 • Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 u.
 • Zaterdag van 10.00 tot 16.00 u.
 • - vestiging Kuringen:
 • van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 20.00 u.
 • zaterdag en zondag van 09.30 tot 12.30 u.
Zoek in de catalogus