Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

A tot Z (Vakdomeinen)

Sociale wetenschappen

Databanken

 • Pinakes is een intelligente overheidsdatabank met meer dan 126 000 (e-)adressen van politici en leidinggevende ambtenaren, en meer dan 26 000 overheidsdiensten en -organisaties in België, Luxemburg en de Europese Instellingen.

  Deze gespecialiseerde onlinedatabank kan omwille van licentierechten alleen in BHL geraadpleegd worden. Dit kan je gratis doen op de pc's in BHL. 

  Ga naar Pinakes overheidsdatabank.

Websites

 • Het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk wil de maatschappelijke positie van kinderen, jongeren en volwassenen versterken én de diversiteit van en deelname aan het sociaal-cultureel werk stimuleren.

  Ga naar Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk.

 • Door een betere samenwerking tussen de landen beoogt de Benelux welvaart en welzijn van de burgers van België, Nederland en Luxemburg te bevorderen.

  Ga naar Benelux.

 • Canon Sociaal Werk geeft studenten, professionals en beleidsmakers inzicht in de geschiedenis van het sociaal werk, waarbij sociaal werk breed wordt opgevat. Het motto is dat kennis nemen van het verleden een investering is in de kwaliteit van het professionele handelen in het heden.

  Ga naar Canon Sociaal Werk.

 • Het Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijke federale openbare instelling gespecialiseerd in de analyse van migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel.

  Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid.

  Ga naar Unia.

 • Via de portaalsite van de Europese Unie vind je alle informatie over de EU en haar lidstaten.

  Ga naar Europese Unie.

 • De FOD Binnenlandse Zaken bereidt het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken voor en voert het uit. Dit gaat o.a. over politionele en civiele veiligheid, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van de natuurlijke personen en het beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van bepaalde democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid.

  Ga naar FOD Binnenlandse Zaken.

 • De Directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken leidt jou doorheen alle informatie over de verkiezingen en de kieswetgeving in België.

  Ga naar FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de Verkiezingen.

 • De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land.

  Ga naar FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 • De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft in België de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken. Daarnaast is de AD Statistiek ook belast met de productie van Europese statistieken.

  Ga naar FOD Economie - Algemene Directie Statistiek.

 • De FOD Sociale Zekerheid voert vier strategische opdrachten uit, nl. beleidscoördinatie en -ondersteuning, sociale dienstverlening aan gebruikers, bestrijding van de sociale fraude en organisatievermogen.

  Ga naar FOD Sociale Zekerheid.

 • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt, in een sociaal gecontroleerde markteconomie, het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. De FOD zorgt voor de bescherming en de bevordering van het welzijn op het werk en werkt actief mee aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel nationaal als internationaal.

  Ga naar FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 • Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat het Vlaamse Gelijkekansenbeleid mee voorbereidt, uitvoert, evalueert en coördineert. Het team streeft naar gelijke kansen voor iedereen en heeft als opdracht feitelijke ongelijkheden in de samenleving zichtbaar en bespreekbaar te maken, gelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en nieuwe ongelijkheden te voorkomen.

  Ga naar Gelijke kansen in Vlaanderen.

 • Op Hasselt.incijfers.be kan je diverse indicatoren, statistieken en data vinden over de stad en de verschillende Hasseltse wijken. Dit platform brengt op een toegankelijke manier cijfers uit verschillende bronnen samen.

  Ga naar Hasselt.incijfers.be 

 • Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van Odisee en verricht onderzoek naar de leefsituatie van gezinnen en hoe die beter kunnen worden ondersteund. De website biedt informatie over en voor gezinnen.

  Ga naar het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

 • Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.

  Ga naar het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 • JINT stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties.

  Ga naar JINT.

 • De Kamer bestaat uit volksvertegenwoordigers. Zij controleren het regeringsbeleid en de staatsfinanciën.

  Ga naar de Kamer.

 • MANAvzw - Expertisecentrum voor Islamitische Culturen is het aanspreekpunt voor alles wat islam en moslims in Vlaanderen betreft. Ze focussen hierbij op de maatschappelijke, culturele en religieuze dimensie van islam. MANAvzw laat zich niet uit over theologische kwesties.

  Ga naar MANAvzw.

 • De POD MI (POD Maatschappelijke Integratie) is een programmatorische federale overheidsdienst  die ernaar streeft aan alle personen, die door de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en in armoede leven, een menswaardig bestaan te waarborgen.

  Ga naar POD MI.

 • "Werken aan werkbaar werk" bevat informatie over psychosociale risico’s (PSR). De website richt zich tot wie bezig is met preventie in ondernemingen: preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, de hiërarchische lijn, werknemersvertegenwoordigers, …

  Ga naar Werkbaarwerk.

 • Als gevolg van de 6de staatshervorming worden de meeste senatoren sinds 25 mei 2014 door de parlementen van de gemeeschappen en gewesten aangeduid om te zetelen in de Belgische Senaat. Ze nemen deel aan de federale besluitsvorming en behartigen hierbij de belangen van de deelstaten.

  Ga naar de Belgische Senaat.

 • De Sociale kaart bevat een overzicht van de diensten, organisaties en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel.

   

  Ga naar de Sociale kaart.

   

 • De SVR (Studiedienst van de Vlaamse Regering) maakt deel uit van het Ministerie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) binnen de Vlaamse overheid. De Studiedienst ondersteunt de Vlaamse overheid en zijn diensten bij het voeren van een "geïnformeerd" beleid.

  Ga naar SVR.

 • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

  Ga naar het VAPH.

 • Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht van de Vlaamse overheid.

  Ga naar het Vlaams parlement.

 • Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel via grootschalige informatiecampagnes, het steunen armoedeprojecten en het aanspreken van politici als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan. Zij geven vormingen aan organisaties en verenigingen waardoor hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. En ze ontwikkelen zowel educatief als bezinnend materiaal om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken in de klas, de vereniging, de parochie.

  Ga naar Welzijnszorg vzw.

 • Vlaanderen is wonen, dé site van de Vlaamse overheid rond bouwen en wonen.

  Ga naar Vlaanderen is wonen.

 • Belelite: in deze databank vind je informatie over de samenstelling ervan sinds 1831. Je kan zoeken naar een welbepaalde regering in de lijst van regeringen, of naar een welbepaalde minister of staatssecretaris in de lijst van regeringsleden. 

  Ga naar Belelite

 • NEVB Online:

  Omdat de (Nieuwe) Encyclopedie van de Vlaamse Beweging ook vandaag nog een onmisbaar werkinstrument is, stelt het ADVN, het archief voor nationale bewegingen, de Encyclopedie vanaf nu digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Hierin vindt u de rijkdom aan kennis die onderzoekers vanaf de jaren 1970 hebben verzameld en gebundeld in twee lijvige encyclopedieën van de Vlaamse beweging

  ga naar NEVB Online

Bibliotheek Hasselt Limburg
Martelarenlaan 17
3500 Hasselt

tel. 011 29 59 00
e-mail bibliotheek@hasselt.be
http://www.hasselt.be/bibliotheek


De openingsuren van de Bibliotheek Hasselt Limburg vind je terug via http://bibliotheek.hasselt.be/bhlopeningsuren

Databanken
Vakdomeinen
Websites

Bibliotheek Hasselt Limburg is ook social