Bibliotheek Hasselt Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Collectie Limburgensia

De collectie Limburgensia verzamelt alles wat bijdraagt tot het culturele geheugen van de provincie Limburg, van tekstmaterialen tot beeld- en geluidsmaterialen. 

Vanaf 1950 neemt het aantal gedrukte materialen enorm toe. Het is dus niet haalbaar om alle materialen uitgegeven na 1950 te verzamelen. Alles uitgegeven vóór 1950 wordt ruim gecollectioneerd en van de uitgaven na 1950 wordt een weloverwogen selectie gemaakt op basis van vooropgestelde criteria, omschreven in een collectieplan. 

Op dit ogenblik telt de collectie meer dan 800.000 materialen en omvat ze verschillende deelcollecties.

Raadpleeg de catalogus Limburgensia.

Overzicht deelcollecties

 • Boeken
  De ongeveer 29.000 boeken dateren van 1840 tot nu. Boeken verworven vóór 1989 zijn op te zoeken via de steekkaartencatalogus. De boeken verworven vanaf 1989 kunnen worden opgezocht via de automatische catalogus.

 • Tijdschriften
  Er zijn meer dan 5.000 tijdschrifttitels, van 1840 tot nu, aanwezig in het Infopunt Erfgoed. Tot 1989 werd een steekkaartencatalogus bijgehouden. Vanaf 1989 zijn de tijdschriften opgenomen in de automatische catalogus.

 • Brochures
  Er zijn in totaal 28.000 stuks van 1840 tot nu in collectie.
  Brochures zijn publicaties van minder dan 48 pagina’s. In dit geval betreft het hoofdzakelijk uitgaven die niet via de reguliere boekhandel te verkrijgen zijn, bijvoorbeeld uitgaven door verenigingen. Met behulp van de steekkaartencatalogus vind je onze brochures verworven vóór 2007. De brochures die we sinds 2007 in ons bezit hebben zijn terug te vinden in de automatische catalogus.

 • Kranten en weekbladen
  Onder ongeveer 200 titels zijn er ook publicaties die een groter gebied omvatten dan Limburg. Je kunt ze opsporen via krantencatalogus.be, een online catalogus van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen.
  Kranten hebben een grote informatieve waarde maar zijn ook zeer gevoelig voor beschadiging. Ze kunnen daarom, in afwachting van digitalisering, niet meer geraadpleegd worden. De belangrijkste kranten blijven in de bibliotheek wel toegankelijk in de vorm van microfilms.

 • Microfilms
  Je kunt 142 films van 53 Limburgse kranten raadplegen. De helft van de gemicrofilmde kranten bevindt zich in de eigen collectie. Raadpleeg de lijst van microfilms.
  Je vindt deze kranten terug in krantencatalogus.be, een online catalogus van Belgische kranten in Vlaamse bibliotheken en erfgoedinstellingen.

 • Verkiezingsdrukwerk
  Onder verkiezingsdrukwerk verstaan wij alle drukwerk dat naar aanleiding van politieke verkiezingen in Limburg wordt verspreid. De deelcollectie verkiezingsdrukwerk telt ongeveer 25.000 documenten. Het overgrote deel van de deelcollectie dateert van 1976 tot heden, maar er zijn ook vele oudere pamfletten. Het oudste gaat zelfs terug tot 1875. De inventaris is bijgewerkt tot april 2020 en bestaat uit de lijsten van het verkiezingsdrukwerk van:

 • Archieven
  De collectie bevat privaatrechtelijke archiefbestanden die hoofdzakelijk een socioculturele inhoud hebben en van provinciaal en regionaal belang zijn: vooral archieven van socioculturele verenigingen en archieven over of van Limburgse schrijvers. De meeste bestanden dateren van na 1945. 

  Raadpleeg de overzichtslijst van deze archieven. De collectie bestaat uit 1.254 archiefdozen. 

  We plaatsen volgende archieven 'in de kijker’:


  Sinds het najaar 2011 wordt de archiefcollectie ingevoerd in de "Archiefbank Vlaanderen".

  Voor een aantal van deze archieven is een gedetailleerde inventaris beschikbaar. Het ontsluiten van de nog niet geïnventariseerde archieven is een project waarin we graag studenten willen betrekken.
  Ben je geïnteresseerd om in het kader van je studies een van onze archieven te inventariseren, contacteer het Infopunt Erfgoed.

 • Prentbriefkaarten
  Prentbriefkaarten zijn briefkaarten waarbij op de keerzijde een foto is afgebeeld, meestal met een dorpsgezicht of een gebouw. Ze dateren van ca. 1900 tot heden, de meeste van 1920 tot 1970. Deze collectie telt 2.592 prentbriefkaarten. Ze werd volledig geïnventariseerd. Klik op de inventaris van prentbriefkaarten. De prentbriefkaarten werden ook gedigitaliseerd. Raadpleeg de overzichtskaart op de gemeente van je keuze om de prentbriefkaarten te bekijken. Je kan ze ook bekijken op de websites van Erfgoedplus en Europeana. Personen die menen dat hun auteursrecht of portretrecht door Bibliotheek Hasselt Limburg ongewild geschonden wordt door de publicatie van een afbeelding in de inventaris van de prentbriefkaartencollectie, kunnen haar verzoeken de betrokken foto onmiddellijk weg te halen.  
 • Prenten en ander iconografisch materiaal
  Deze deelcollectie telt 2.000 materialen: gedrukte prenten, tekeningen, bidprentjes, bedevaartvaantjes en foto’s. Het grootste gedeelte is Limburgs materiaal. De materialen dateren voornamelijk uit de 19de en 20ste eeuw.

 • Geografische kaarten
  De deelcollectie bevat kaarten uit Limburg en het omliggende gebied, daterende vanaf de 17de eeuw tot vandaag.
  De collectie telt 300 kaarten.

  Raadpleeg de lijst van geografische kaarten.

 • Collectie bouwtekeningen van de architectendynastie Jaminé
  De architectendynastie Jaminé bestond uit grootvader Lambert, vader Herman en zoon Léon. Van 1832 tot 1921 volgden ze elkaar op in het ambt van provinciaal architect van Limburg. Hun collectie bouwtekeningen is meer een persoonlijke verzameling bouwtekeningen dan het archief van de door de provincie goedgekeurde ontwerpen.

  Er zijn ongeveer 1.050 plannen van openbare gebouwen, zoals kerken, gemeentehuizen, scholen, onderwijzerswoningen, pastorieën en rijkswachtkazernes. De meeste zijn door een Jaminé ondertekend, maar er zijn ook veel andere architecten te vinden in de collectie. Reeds meer dan 500 tekeningen zijn gereinigd, gecatalogiseerd en gescand. Ze kunnen in de automatische catalogus opgezocht en bekeken worden door de zoekterm ‘bouwtekening’ in te tikken en vervolgens de naam van de gemeente.

 • Audiovisuele materialen
  De eigen collectie audiovisuele materialen van het Infopunt Erfgoed bevat cd’s, singles, lp’s en cassettes met muziek, maar ook video’s, cd-roms en dvd’s met beelden. Momenteel telt deze collectie zo'n 3.000 stuks.

  Daarnaast verwierf het Infopunt Erfgoed in 2010 de bruikleen van het archief van Radio 2 Limburg dat in bewaring werd gegeven aan de BHL. Dit archief bestaat uit een platencollectie van bijna 40.000 stuks en een archief van programma-gerelateerde materialen die gebruikt zijn in de uitzendingen in de periode van 1948 tot en met 2003. 

  De BHL startte in 2004, samen met Radio 2 Limburg, een project om het geluidsarchief van de VRT-geluidsarchief te digitaliseren. Dit project is afgerond en omvat niet minder dan 2.923 waardevolle geluidsfragmenten, waaronder interviews, liedjes, economisch nieuws …

  Raadpleeg de inventaris van het geluidsarchief.

 • Persoonsdossiers
  Het Infopunt Erfgoed stelt documentatiemappen samen over Limburgse personen, voornamelijk auteurs van fictie (prozaschrijvers, dichters, toneelschrijvers, jeugdschrijvers, illustratoren) en politici van provinciaal en nationaal belang. Deze mappen bevatten vooral krantenknipsels en fotokopieën van biografische en bibliografische aantekeningen en artikels.

  Alle persoonsdossiers vind je via de automatische catalogus.

 • Affiches
  In de bewaarcollecties van het Infopunt Erfgoed is een boeiende verzameling affiches aanwezig. De collectie telt momenteel zo'n 1.500 stuks. Er wordt gewerkt aan inventarisatie en digitalisering van deze collectie. Een deel van deze affiches werd gedigitaliseerd in het kader van de tentoonstelling "Berichten en bevelen aangeplakt". 

Catalogus Limburgensia
Catalogus Oude Drukken